Dokument

Teckningsanmälan - privatperson
Teckningsanmälan - juridisk person
Hämta Anmälan om tilläggsinvestering
Hämta begäran om inlösen
Hämta informationsbroschyr
Hämta Överlåtelseblankett
Hämta faktablad
Hämta fondbestämmelser
Hämta MMFK Integritetspolicy
Policy ansvarsfulla investeringar

Ersättningssystem

Bolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy, i vilken det beskrivs vilka riktlinjer som gäller beträffande ersättning till Bolagets anställda. Ersättningspolicyn innehåller bl.a. riktlinjer beträffande fastställande av fast respektive rörlig lön, vilka anställda som omfattas av riktlinjerna samt i övrigt generella principer om kontroll av ersättningssystem, offentliggörande av ersättningar m.m.
   
Utbetalda ersättningar redovisas i Bolagets årsredovisning.
   
Investerare som önskar ta del av ersättningspolicyn eller årsredovisningen för Bolaget ska tillställa Bolaget en begäran därom.