Fonden

SAMMANFATTNING

 

FONDENS NAMN

Gladiator

 

JURIDISK FORM

Gladiator är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden riktar sig till allmänheten.

 

Fonden är ingen juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas.

 

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Det bolag som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden.

 

AIF-FÖRVALTARE

Gladiator förvaltas av Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB. AIF-förvaltaren ägs i dess helhet av Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB genom Galba Holding AB.

 

FÖRVARINGSINSTITUT

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

 

INVESTERINGSFILOSOFI

AIF-förvaltarens förvaltning av fonden syftar till att över tiden och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna maximal avkastning på investerat kapital oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning, till skillnad mot traditionella investeringsfonder vars inriktning är relativ avkastning gentemot ett index.

 

Fondens placeringsinriktning innebär att fonden är en så kallad long/short equity fond. Blankningar och olika derivatstrategier får användas i förvaltningen. Fonden kommer från tid till annan att använda belåning och kommer normalt att ha en mera koncentrerad portfölj, d.v.s. större enskilda positioner än en traditionell investeringsfond.

 

FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV ANDELAR

Fondandelar kan endast tecknas och lösas månadsvis. Minsta belopp vid första teckning är 100 000 kr, därefter multiplar av hundratusen kronor per teckningstillfälle.

 

RAPPORTER

AIF-förvaltaren upprättar årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden, som tillställs de andelsägare som begär detta. Dessutom skickas en rapport till andelsägarna varje månad avseende fondens värdeutveckling.